Nejzazší sever

Nejdřív je to třeba vysvětlit názorně dětem: Na tuhém papíře je na jedné straně nakreslený kostel a na druhé straně dům. Malé hřebíčky představují maminku, tatínka, ještě menší hřebíčky představují děti. Papír drží dvě děti, hřebíčky vybírají další děti. Magnet pod papírem vede "hřebíčkovou rodinu" od domu do kostela... Dá se komentovat, jak se magnetu ztratí tu jeden či druhý hřebíček a nebo se vzpříčí vlivu magnetu. Je však nalezen a dojdou všichni. A pak je dobrým příkladem také kompas (půjčí se dětem do rukou) se svým magnetickým citem pro Sever. Ukazuje, jak se orientovat na cestě životem. Stále ukazuje na jednu stranu. A stejně tak můžeme být vedeni k síle Nejzazšího severu a spoléhat se na Boží moc.

Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. Krásně se vypíná k potěše celé země Sijónská hora, ten nejzazší Sever, sídlo velkého Krále. Bůh v jeho palácích proslul jako hrad nedobytný. Hle, když se králové umluvili a přitáhli spolu, sotva je spatřili, strnuli, děsem se rozutekli. Zachvátilo je tam úzkostné chvění, náhlá křeč jako tu, která rodí. Větrem od východu tříštíš taršíšské lodě. O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným. Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu. Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti. Raduje se hora Sijón, jásají judské dcery nad tím, jak soudíš. Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže. Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte a příštímu pokolení vyprávějte: "Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně." (Žalm  48)

Skutky apoštolů 1, 1-11

Když se v Izraeli vyslovilo slovo sever, většinou naskočila lidem husí kůže či si sahali na bok, kde měli zbraň. Sever symbolizuje nepřítele. Samozřejmě i odjinud naháněla hrůzu Božím lidem vojska nepřátel. Ale především ze severu se daly čekat vpády Asyřanů a pak Babylóňanů. Na jih šel do Egypta Izrael dobrovolně, nejprve pro záchranu a pak tam zůstal v otroctví. Ale na sever byl odvlečen násilím.

Slovo Hospodinovo stalo se ke mně podruhé: "Co vidíš?" Odpověděl jsem: "Vidím překypující hrnec obrácený sem od severu." Nato mi řekl Hospodin: "Od severu se přivalí zlo na všechny obyvatele země. Hle, povolám všechny čeledi severních království, je výrok Hospodinův. Přijdou a každá postaví svou soudnou stolici u vchodu do jeruzalémských bran, proti všem jeho hradbám kolkolem i proti všem judským městům. (Jeremjáš  1, 13-15) Jeremjáš prorokuje o střečkovi ze severu a budoucnost Izraele vidí v proroctví jako domov šakalů či draků. (Jeremjáš 10, 22;  46, 6 a  20)
Kvílej, bráno! Křič, město! Celá Pelištea bude v zmatku. Neboť od severu se už valí dým a nikdo nezůstává stranou svých shromaždišť." (Izajáš 14, 31); „Hle, vy jste pouhé nic a vaše skutky nestojí za nic. Zvolit vás je ohavnost. Vzbudil jsem muže od severu a přišel od východu slunce. Vzývá mé jméno. Přichází! Knížata jsou jako hlína, on jako hrnčíř, jenž šlape jíl.“ (Izajáš 41, 25)

Bylo však na severu nespoutatelné zlo? Nebylo. Nejzazším severem je nazýván příbytek Boží. Ač to není na východě – to dá rozum – Jóbův kazatel Elihu, jehož řeč přerušil Hospodinův hlas a pokračoval sám, vidí svítání jinde: „Od severu přichází zlatavá záře, třpyt kolem Boha budící hrůzu.“ (Jób 37, 22) Ten Zlý by tam chtěl sídlit, ale není mu to dáno: „Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal: Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.“ (Izajáš  14, 13)

Jinými slovy, tím posledním a nejmocnějším je Pán Bůh! Co nám to má říci? Buduje to naše jistoty, naše rozechvělá kolena ve chvíli, kdy všechny metody selhávají a my se ptáme: „Jak dál?“ Křesťanství se dá budovat poučkami: Objevíme je princip, pak najdeme řešení některého z biblických lidí, metodu, a jednoduše ji použijeme. Nejlépe, když je přidán co nejjednodušší návod, aby člověk ani Bibli moc číst nemusel, do kostela aby si ji nemusel nosit; jen přijmout princip. Jsou některá jednoduchá rozhodnutí, ale život je pokaždé jiný. Princip-metoda-řešení je řešením dočasným nebo doslova nefunkčním. Výsledek se nedostavuje. Odcházíme nadšeni, že už víme „jak na to“ a skutek nějak utek.

Jak proti tomu buduje vědomí vlády Boží na nejzazším severu naši víru? Je to tak, že ať se děje cokoliv, nikdy nebudu sám a nikdy mne Bůh nenechá napospas. Osobní život s Bohem se přece začíná v pravidelném životě s Biblí, v modlitbách a osobní zbožnosti. Pokračuje ve seřazení životních hodnost a kalendáře tak, abych mohl žít křesťansky.

Pak se takový život nedá odloučit od života s bratřími a sestrami. Nemohu žít bez společného studia Bible a bez společných modliteb. Jako učedník musím mít svůj úkol: církev se přece začíná tím nejobyčejnějším: naskládanými židlemi, úklidem, pravidelně doplňovanými webovými stránkami a službou dětem, kytkou na kazatelně každou neděli, úsměvem a nefalšovaným zájmem o příchozí, nedělním obědem pro hosty... Kdo na tohle má sílu? Jen ten, kdo ví, že na nejzazším severu je ten, kdo „Od severu přichází zlatavá záře, třpyt kolem Boha budící hrůzu.“ Je tu vzdálený Bůh, který vládne nade vším.

Žalm nám říká, že sídlem toho, který vládne na nejzazším severu je – Sijón! Jeruzalém sám. Vzdálený Bůh se v Ježíši Kristu přiblížil, obětoval se do nás! V lidském těle za nás trpěl a vstal z mrtvých a žije v nás! Dal nám Ducha svatého a žije v nás. A je to ten, který je zároveň na nejzazším severu a nic jej nikdy nepřekvapí. 

---
Sestry Steinovy zpívají na cestu:
Věřím v jednoho Boha
i když nevím v kterým mraku se ted' ukrývá
Věřím v časný ráno
protože na slunci i rarach sílu pozbývá
Věřím černejm ptákům
věřím v člověka co celý roky mlčívá
Věřím temný vodě
že někde na dně zlatá ryba přebývá

Věřím na zázraky
věřím v poklad co nekončí
v hnízdě ňáký straky
věřím na zázraky
věřím na zázraky
Až vydám se na cestu
dejte mi sebou obložený chleby
at' tam silná dojdu
vždyt' můj poklad je uloženej v nebi

#1 Re: *Nejzazší sever
http://belindamcclure1.soup.io/, <E-Mail> / 13 08 2017 - 00:36  

Hello, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.

[ Reagovat (0) ]
#2 Re: *Nejzazší sever
chocolate, <E-Mail> / 30 04 2018 - 13:49  

If some one wants to be updated with most up-to-date technologies therefore he must be visit this website and be up to date every day.

[ Reagovat (0) ]
#3 Re: *Nejzazší sever
chocolate, <E-Mail> / 30 04 2018 - 13:49  

If some one wants to be updated with most up-to-date technologies therefore he
must be visit this website and be up to date every day.

[ Reagovat (0) ]

Přidat komentář

Opište kód z obrázku.

XML kanál pro komentáře: RSS | Atom