Peníze a zase peníze

Před časem jsem si napsal text, který je spíš na diskusi u stolu, než na kázání. Přesto má vlastně formát kázání. Udělejte si s ním, co chcete... Nejlépe: Diskutujte!

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili,
od toho budou žádat tím více.
Lukášovo evangelium 12,48
"Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Izajášovo proroctví 55,1

Peníze
"Křesťané mají hovořit o spasení a duchovních záležitostech, ne o penězích!" namítá leckdo. Však jsou ale peníze duchovní záležitostí. Náš svět není na dvě půlky! O penězích mluvili poměrně svobodně všichni Boží lidé, Pána Ježíše, Syna Božího, nevyjímaje. Jednou svěřil Pán Bůh prorokovi Ageovi (Ag 1,5-7) tato slova:

"Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty! Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty."

V roce 520 před Kristem, kdy tato slova zazněla, se rodil svět peněz. Dareios, panovník médskoperské říše se dostal do problémů. V říši bylo tak málo potravin, že by se mohli lidé spíš živit drahými kovy, než pšenicí. Bylo to kvůli neuváženému hospodaření jeho předchůdce, který jen válčil. A tak Dareios řešil inflaci zlata a stříbra tím, že začal razit peníze - dáreiky. V Indii se stalo daleko později vlastně totéž. Východoindická společnost britská platila Indům za koření a látky zlatem a stříbrem, které Britům před tím Indové v daních odevzdali. Výsledkem byla země utopená ve zlatě, ale chudá a bez prostředků, které ožebračení rolníci nestačili vyprodukovat.
Zkrátka, Izraelité vydělali zlato a stříbro, ale neměli možnost si za to nic koupit. Jako by měl jejich váček děravé dno. Svoje domečky si postavili, ale ekonomika nešla dopředu, hrozil hlad. Nedaleko od nich stál rozestavěný chrám. Osmnáct let ho nebyli schopni dodělat. V přeneseném významu můžeme říci: Církev byla zarostlá divokým křovím, nebyl na ni čas, nebylo na ni zlato a stříbro. Nedalo se s ní hnout.
Svět peněz  platí až podnes tak, jak jej Dareios nastartoval. Pokud máte zlato, je to fajn, ale jeho hodnota se nepočítá ve zlatě, ale v penězích za unci (váhovou jednotku).   Abyste měli hodnotu vhodnou k dalšímu  nakládání, musíte zlato a stříbro převést na peníze. Vykoupit.
Jak to známe z našich starších bankovek, papírové peníze byly kryty hodnotou zlata a stříbra. Kdyby bylo co jíst, mohl vypočítavý člověk v Izraeli čekat, a pak někdy to zlato prodat - za  peníze. Ale to nešlo. A tady Pán Bůh významně pronese tato slova: 
Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. (Ag 2,8) (Vy, kdo jste ještě na titulní stránce, klikněte na nadpis a čtěte dále...)

V pohádkách to známe v té podobě, že se zlato s chtivostí nahrabané do šátku změní v suché listí nebo hromadu kamení. Všechno, co jsme si pečlivě vydělali, spočítali a považujeme za své… Patří Pánu. Jako by Bůh řekl: "Tak pozor, pokud jde o peníze a hodnotu, která za nimi stojí, pak to všechno patří mně!" A ještě navíc: K údivu všech, Pán Bůh bude mít přízeň pro stavbu chrámu i u pohanských národů, ony přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. (Ag 2,7) Tj., pohané přispějí na svaté věci, když jim poručí Pán.

To, co jsem řekl, můžeme odsunout do historie. Ale, pokud si to připustíme k srdci, dostáváme se do zmatku. Dnes přece platí, že pracovat může každý. A má podle svých zásluh to, co mu patří. Jenom líný člověk je chudý a nemá peněz. Jedna z prvních otázek, kterou používají dorostenci i dospělí, je otázka po ceně: "Za kolik…?" Peníze hýbou světem i námi. Někdy se cituje i takový chyták: "Víte, že je v naší ekumenické Bibli napsáno, že peníze vyřeší všechno?" (Kniha Kazatele 10,19b)
Čím větší kapacity nás však poučují o tom, jak je trh všemocný a  všechno je prosté a jednoduché, tím více je nitro mnohých lidí naplněno hořkostí. Vypočítáváme, kolik se nenávratně ztratilo úspor v bankách. Roste závist, přetrvává nenávist vůči těm, kteří špatným hospodařením dokázali nashromáždit mnoho peněz, ale nedokázali zachovat jejich hodnotu. Objevil se nový terminus technicus: mafiánský kapitalismus.

Ruku v ruce s tím je třeba říci, že je mnoho práce, která se nedá ohodnotit penězi, která se nevykonává za peníze. Například Händelův Mesiáš. Autor jej s typickou rychlostí složil a sbor jej poprvé provedl 13. dubna 1742 pro dobročinné účely. Pak jej chtěli uvést v Londýně, jako umělecké dílo, čistě komerčně. Koncert naprosto propadl. Autorská práva pak Händel dal v roce 1759 nemocnici, aby získala z pravidelného provádění každoročně prostředky.
Víme také, že C.S.Lewis, autor mnoha skvělých knih, vydával svoje knížky s křesťanskou tématikou s tím, že peníze za to nechal k dobročinným účelům. Nakonec známe přece příběh z evangelia:
Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků  a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů, Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly. Lidé se k němu scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. (Lukášovo evangelium 8,1-4)

To, že Pán Ježíš pracoval zadarmo a  nechal se podporovat, to neznamená, že by byl neschopným, nezodpovědným lenochem. Je to proto, že si byl vědom hodnoty své práce, která byla nezaplatitelná a nechal se podporovat lidmi, pro které to sponzorování byla čest.
Je mnoho činností, mnoho práce, za které vás nikdo ani dnes nezaplatí. Je třeba si příběhy o takových lidech vyprávět u domácího stolu s dětmi. Je třeba připomínat i dnešní myslitele a osobnosti, kteří dovedou vybočit z nesmyslného světáckého systému hodnot a jednat jinak. Je třeba s vědomím dětí podporovat činnost, která nevede k dalšímu získání prostředků. Je třeba pěstovat solidaritu s těmi, kteří si ani vydělat nemohou.

A jak je to s tou solidaritou? Liberalismus se stal opakem komunistickému rovnostářství. Jsou tu bohatí a chudí! A lidé, zvykněte si na to! Je to složitější, než na několik minut kázání. Ve Starém zákoně to tak neplatilo. (Exodus 16,18) Na poušti se sbírala mana.  Někdo sebral víc a někdo méně. A pak se navzájem sdíleli tak, aby měl každý tolik, kolik potřeboval. Jeden ómer (objemová jednotka) na osobu. To není tak, že měli všichni stejně. Že se zvyšovala životní úroveň a pátý rok putování to bylo pět ómerů na osobu… Každý měl tolik, kolik skutečně potřeboval.

Zajímavé je, že když roku 140 před Kristem dal řecký král Antiochius VII. povolení Šimonu Makabejskému razit židovské peníze, na reliéfu mince byl mandlový keř a nádoba many. Jakoby řekli Makabejští: Mana je normou také pro peníze. V novozákonní církvi jde o totéž. Když čteme apoštolské listy, najdeme tam tato slova:
"Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně: Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání,…"
"…Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli."
(2. dopis Korintským 8, 9,13-14)

Církev má odstranit nedostatek jedněch z nadbytku druhých. V zásadě je třeba z kazatelny říci, že jsou pravidla pro vzájemnou solidaritu obsažena v Bibli Starého i Nového zákona. Jenže křesťanství v historii respektovalo prapodivné odchylky od tohoto řádu. A možná ještě dnes. Mazaní lidé nebyli jen mezi těmi bohatými, ale i mezi těmi chudými. Apoštolé museli psát do svých dopisů také toto:

"Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.  Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.
Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra."

(2. dopis Tesalonickým 3,10-15)

Komunismus nás naučil znát jednu hodnotu: "Mít se dobře." A protože komunismus povstal z překrouceného evangelia a ze zmateného křesťanství, udělejme si pořádek v hodnotách. Meditujme nad svým srdcem a meditaci skončeme v pokání. My sami, pokud jsme Kristovi, byli jsme vykoupeni. Naše spasení znamená nějakou hodnotu. Pro nás je spasení zdarma:
" …všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši."
(Dopis Římským křesťanům 3,23n)

a pro Boha za hodnotu krve:
"Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou." (1. dopis Petrův 1,18-19)
To je základ pro soudržnost, protože jsme zadarmo vzali velice vzácnou spásu, zadarmo ji máme i dát dále.

Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. (Matoušovo evangelium 10,8)

Je třeba pěstovat vzájemnost, kterou zná Písmo Starého i Nového zákona. Je třeba o penězích a hodnotách, které peníze vyjadřují, mluvit, protože to, o čem se nemluví, se stává obsahem utajených vášní (Dopis Efezským 5,5). Peníze nejsou božstvem, ale jen nástrojem Božího konání.

Protože Bůh je majitelem všech základních hodnot, zlata i stříbra, je třeba umět někdy pracovat bez peněz v církvi i mimo ni (viz Nehemjáš 5 a 1. dopis Korintským 9,13nn). Je třeba umět peníze dávat, půjčovat a peníze zase přijímat darem. Peníze totiž "dopomáhají ke všemu", jak zní lépe přeložený text z knihy Kazatel.

 

Ilustrace: Francesco Sambo

# Re: *Peníze a zase peníze
Yeezy Zebra Replica, <kingzdilll@hotmail.com> / 29 09 2017 - 06:11  

The year 2017 has been the year of the ugly sneaker. Classic ugly kicks like New Balance, Karhu, and Nike Air Monarchs are more popular than ever, but the best designers in the world are doing the real ugly lifting

Přidat komentář

Opište kód z obrázku.

XML kanál pro komentáře: RSS | Atom